محتوی آموزش افلاین

دسترسی دانش آموزان به محتوای برنامه های آموزشی افلاین از طریق لینکهای زیر صورت خواهد گرفت : 

 

 http://www.shadiranian.net       سایت شاد ایرانیان   

  https://www.kanoon.ir/amoozesh       سایت کانون آموزش   

  https://alaatv.com              سایت آلاء       

  http://www.paadars.com      سایت پا درس (متوسطه اول و دوم)